Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Gemeenteraad 2014 - 2018

Geef geloof een stem, juist nú: ChristenUnie!

De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij, die dicht bij de mensen wil staan en dienstbaar is aan de samenleving. Daarbij fundeert zij haar politieke handelen op de Bijbel.

In Dongeradeel wil de ChristenUnie zich de komende vier jaar opnieuw inzetten voor werkgelegenheid in de zorg, de agrarische sector en in handel en industrie. Zij wil bijdragen aan goed en plezierig wonen in dorpen en wijken, mede door het bevorderen van gemeenschapszin en onderling hulpbetoon. De ChristenUnie wil in de gemeentelijke politiek een stabiele, betrouwbare partij zijn, betrokken op de mensen en met name de zwakken en kwetsbaren in crisistijd ontzien.

De kernpunten van ons programma

1. De ChristenUnie stelt maatregelen voor om met name ouderen, jongeren en mensen zonder werk of met een arbeidshandicap, deel te laten nemen aan maatschappelijke activiteiten. Op basis van onze christelijke mensvisie dient de (kwetsbare) mens bij de transitie (overgang) van een verzorgings- naar een participatiesamenleving centraal te staan. Bij dat overgangsproces heeft ook de jeugdzorg onze warme aandacht.

2. De ChristenUnie is van mening dat voorkomen van verslaving beter is dan genezen en legt daarom de nadruk op preventie. Om maatschappelijke verloedering tegen te gaan is blijvende waakzaamheid en aandacht van ouders en begeleiders nodig in het voorkomen en bestrijden van verslaving aan met name alcohol en drugs.

3. Het is belangrijk dat de kwaliteit van wonen in de dorpen en wijken niet achteruit gaat door de krimp van de bevolking en de economische teruggang. Daartoe dient het verenigingsleven de nodige steun te krijgen. Het voorzieningsniveau moet, met name in de dorpen, bewaakt worden. Hierbij dient er voor gezorgd te worden dat de basisgezondheidszorg goed bereikbaar blijft voor de inwoners. Voorkomen moet worden dat er verkrotting optreedt. Bij plannen tot herstructurering van huurwoningen dienen ook de particuliere en de te verkopen huurwoningen betrokken te worden, zodat er een aantrekkelijke woonomgeving ontstaat.

4. Bij de zorg voor de leefbaarheid in Dongeradeel hoort ook dat er een dag in de week is voor rust en ontspanning.

5. De gevolgen van de klimaatveranderingen worden al duidelijk. Het is nu tijd ernst te maken met het treffen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid en het veilig houden van onze dijken in goede samenwerking met Wetterskip Fryslân en de Provincie. De gemeente kan naar onze mening verder bijdragen door waar mogelijk energie te besparen, plaatsen van zonnepanelen op de gebouwen die bij de gemeente in beheer zijn, aanpassen van de openbare verlichting, led-lampen. Maar ook door een goed inkoopplan waarbij gelet wordt op volledig hergebruik, gebruik van duurzaam hout, van inkoop groene energie, de keuze van vervoermiddelen (aardgas/biogas, elektrisch). Energieopwekking door middel van wind, zon en aardwarmte zal krachtig bevorderd worden.

6. Juist in deze tijd is het nodig veel aandacht te blijven geven aan de economische bedrijvigheid in onze gemeente. Waar mogelijk worden er projecten opgezet om de economie in de gemeente te stimuleren. Kern daarvan is de Regiostad Dokkum. Dokkum moet een sterke trekpleister blijven met een uitstraling in de wijde omgeving. Dokkum is van oudsher de handels- en industriestad voor Noordoost-Friesland.

7. Voor onze winkels en bedrijven is een goede bereikbaarheid een levensvoorwaarde. Wij zijn dan ook van mening dat de aanleg van de noordelijke Centrale As met de meeste spoed moet worden bevorderd.

8. Voor de agrarische sector zijn er mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe producten. De gemeente zal hierbij stimulerend en faciliterend optreden, zodat ook in deze sector werkgelegenheid wordt behouden en zo mogelijk uitgebreid.

9. Dongeradeel heeft de toerist die rust en ruimte zoekt veel te bieden. Initiatieven op dit gebied dienen te worden gesteund. Daarbij moet erop worden gelet dat het eigene van de gemeente behouden blijft. Tevens staan wij goede samenwerking voor met andere verantwoordelijk overheden voor verdere toeristische en bedrijfsmatige ontwikkeling van het Lauwersmeergebied en de haven Lauwersoog.

10. Zowel voor de leefbaarheid van het platteland als voor de ontwikkeling van Dokkum als regiostad is het van groot belang dat er in de gemeente een sluitend systeem van openbaar vervoer is. Een belangrijk deel van de reizigers heeft als reisdoel een van de instellingen aan de zuidkant van de stad: ziekenhuis, scholen, politiebureau, en dergelijke. De ChristenUnie stelt dan ook voor om de buslijnen vanuit het noorden door te trekken tot een nieuw te ontwikkelen overstappunt in de buurt van het politiebureau.

Samengevat:

De ChristenUnie wil zich blijven inzetten voor werkgelegenheid in zorg, handel en industrie en in de dienstverlenende, toeristische en agrarische sector. Voor leefbare dorpen en wijken, voor gemeenschapszin en onderling hulpbetoon. Jongeren dient een toekomst geboden te worden, ouderen en eenzamen mogen zich niet in de steek gelaten voelen. De kandidaten van de ChristenUnie staan klaar om op basis van ons programma enthousiast en deskundig hun verantwoording te nemen. Wij vragen u door uw stem op de ChristenUnie dit mogelijk te maken.

Hoofdstukken

Samenvatting

Download verkiezingsprogramma