Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 ChristenUnie Dongeradeel - volledig

1. Dongeradeel werkt

Visie van de ChristenUnie

Werk is een belangrijk middel om de gaven die God de mens gegeven heeft, te ontplooien. Bovendien draagt werken bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het is een goed middel om een inkomen te verwerven waarmee voorzien kan worden in de eigen levensbehoeften en die van anderen. In de visie van de Christen Unie is economische ontwikkeling gericht op ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Beleidspunten:

1.1 De ontwikkeling van Dokkum als Regiostad staat centraal in het beleid dat de ChristenUnie voorstaat. Versterking van onder andere het bedrijventerrein Betterwird, aanleg van de Westelijke rondweg, het zorgconcept met als middelpunt het ziekenhuis, nieuwe woonvormen, voortgezet onderwijs en nieuwe zakelijke dienstverleners vormen de pijlers voor een sterke Regiostad.

1.2 Om bedrijven goed van dienst te kunnen zijn moet de gemeente Dongeradeel zorgen voor goed onderhouden en aantrekkelijke bedrijventerreinen. De gemeente zet hierbij vooral in op de herinvulling van vrijgekomen bedrijfsgebouwen en bijbehorende terreinen.

1.3 De agrarische sector is een belangrijke drager van onze economie in Dongeradeel. De ChristenUnie onderkent het grote belang voor de agrarische sector van de innovatieve bedrijfsvestiging van pootaardappelteler HZPC bij Metslawier en is voorstander van verdere verduurzaming van de sector. Dongeradeel heeft zowel akkerbouw- als veehouderijbedrijven, de ChristenUnie ziet een landschappelijk inpasbare schaalvergroting van deze bedrijven als belangrijke economische ontwikkeling.

1.4 De ChristenUnie ziet graag dat recreatie en toerisme in onze regio verder uitgroeien tot een belangrijke economische factor. Elfstedenstad Dokkum en de vele beschermde dorpsgezichten en fraaie terpdorpen hebben de toerist veel te bieden. De ontwikkeling van de waddenkust als werelderfgoed speelt hierbij eveneens een belangrijke rol. Een goed voorbeeld is het project Holwerd aan zee. De gemeente dient faciliterend en stimulerend te zijn naar toeristische ondernemers voor zowel grote als kleinschalige plannen.

1.5 De ChristenUnie roept het bedrijfsleven op om actief te zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We denken daarbij aan actieve deelname aan werkervarings- en reïntegratieprojecten. Bijvoorbeeld door het verstrekken van stageplekken aan gehandicapten en scholieren. De gemeentelijke organisatie dient hier een voorbeeldfunctie te vervullen.

1.6 Uit het oogpunt van leefbaarheid in de dorpen, zal de ChristenUnie zich inspannen om kleinschalige bedrijven met een lokale binding of functionaliteit, die willen uitbreiden of zich vestigen, de mogelijkheid te bieden dit te realiseren. Het nieuwe glasvezelnetwerk biedt daartoe ook mogelijkheden.

1.7 Vanuit het christelijk geloof pleiten wij voor het behoud van de zondagsrust in onze gemeente. De zondag als rustdag is als een oase in onze hectische samenleving. Voor christenen en niet-christenen is het heilzaam om een ritme van werken en ontspanning te hebben.

1.8 De ChristenUnie is ook om sociaal economische reden voor handhaving van de winkelsluiting op zondag, dit ter bescherming van de kleine ondernemers in Dokkum.

2. Dongeradeel leeft

2.1 Ruimte en leefomgeving

Visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie vraagt aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Lange tijd ging het bij ruimtelijke ontwikkelingen vooral om kwantiteit en dat was ook nodig: er moest gebouwd worden om tegemoet te komen aan de vraag naar onder andere huisvesting en bedrijventerreinen. De recente economische en demografische ontwikkelingen (krimp) geven echter ruimte om te investeren in kwaliteit, zodat een nadeel ook een voordeel kan zijn.

Beleidspunten:

2.1.1. Een sterke Regiostad Dokkum met een hoog voorzieningenniveau én een vitaal platteland staan centraal. Samen met de provincie en omliggende gemeenten wordt het actieprogramma Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) doorgezet met gebruikmaking van provinciale en Europese subsidies, binnen de voor Dongeradeel financiële mogelijkheden.

 2.1.2 De ChristenUnie wil de huidige stimuleringsregeling, om karakteristieke bebouwing in beschermde dorpsgezichten te behouden, uitbreiden over de hele gemeente.

2.1.3 De ChristenUnie wil dat er binnen de woningvoorraad voldoende woningen blijven bestaan voor mensen met een smalle beurs, zowel in de stad als in de dorpen.

 2.1.4 De gemeente geeft mogelijkheden om vrijkomende agrarische boerderijen voor andere dan agrarische doelen te gebruiken.

2.1.5 De ChristenUnie wil in het kader van het Tweede Deltaplan ook in tijden van crisis en overheidsbezuinigingen blijvende waarborgen voor de veiligheid van de primaire waterkering in het Waddengebied, als levens- en bestaansvoorwaarde voor agrariërs, burgers en bedrijven in onze gemeente.

2.2 Duurzaamheid

Visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. Jong geleerd is oud gedaan, zowel in eigen huis, buurt en wijk als door middel van voorlichting op school. Wij willen als goede rentmeesters op een verantwoorde en dus duurzame manier omgaan met de schepping. Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als natuur, energie en klimaat, maar ook op het gebied van afval, mobiliteit en bebouwing.

Beleidspunten:

2.2.1 Dongeradeel is een schone en groene gemeente. Dat willen wij zo houden. Daarom wil de ChristenUnie geen opslag van kernafval in zoutlagen, winning van schaliegas of zwaar vervuilende industrie in de gemeente. De ChristenUnie is geen voorstander van het opslaan van CO2 in de ondergrond.

2.2.2 De ChristenUnie onderschrijft de landelijke klimaatdoelen en wil daar, binnen de mogelijkheden van ruimte, natuur en landschap, uitvoering aan geven.

2.2.3 Door de ligging van en activiteiten in de gemeente zijn windenergie, zonne-energie, aardwarmte en warmte-koude opslag belangrijke duurzame energiebronnen.

2.2.4 Binnen de gemeente wordt een subsidieregeling ingesteld om bewoners te stimuleren tot het nemen van duurzame maatregelen afgestemd op gemeentelijke doelstellingen.

2.2.5 De ChristenUnie is van mening het inzamelen van oud papier zo veel mogelijk uit te laten voeren door plaatselijke verenigingen, activiteitencommissies en kerken.

2.2.6 Gescheiden inzameling van bijvoorbeeld kunststoffen en een duurzame kringloop (cradle to cradle) is uitgangspunt in het afvalbeleid.

2.2.7 De ChristenUnie onderkent het belang van het Lauwersmeer als afstroomgebied van de Friese boezem, de recreatieve waarde en de waarde voor de landbouw. De gemeente dient in te zetten op behoud van deze waarden en bepleit een verantwoorde keuze voor een betaalbaar nieuw gemaal.

2.3 Veiligheid

Visie van de ChristenUnie

De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar ook burgers, zowel individueel als collectief, hebben hierin een rol. Overheid en burgers werken samen aan een veilige en leefbare samenleving, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden. De overheid staat voor een duidelijke handhaving van normen en waarden. Vertegenwoordigers van de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie) hebben daarin elk hun eigen taak en zorgen voor een nauwe, efficiënte en doeltreffende samenwerking.

Beleidspunten:

2.3.1 De ChristenUnie hecht er zeer aan, dat het gemeentebestuur erop zal blijven toezien dat de openbare orde en verkeersveiligheid wordt gehandhaafd door politie en veiligheidspersoneel om daarmee de veiligheid van de inwoners van Dongeradeel te vergroten. 2.3.2 De ChristenUnie vindt het van belang dat met name in de weekeinden controle wordt uitgeoefend bij de uitgaansgelegenheden, maar ook op de routes door de stad en naar de dorpen.

2.4 Verkeer en vervoer

Visie van de ChristenUnie

De overheid moet zorgen voor een goed niveau van infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en telecommunicatie, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen.

Beleidspunten:

2.4.1 De ChristenUnie dringt aan op spoedige realisatie van het noordelijke deel van de 4-baans Centrale As. In de uitvoering van de Centrale As wordt een transferpunt openbaar vervoer meegenomen bij Veenwouden voor een optimale aansluiting met spoor en busverbindingen.

2.4.2 De ChristenUnie is voor een systeem van lokaal vervoer waarbij de mogelijkheden van combinatie met doelgroepenvervoer (WMO, leerlingenvervoer, dagbesteding etc.) optimaal worden benut.

2.4.3 De ChristenUnie is voorstander van een nieuw busknooppunt aan de zuidzijde van Dokkum voor een optimale openbaar vervoersontsluiting voor o.a. zorg en onderwijs. De buslijnen vanuit het noorden worden hierbij doorgetrokken naar dit knooppunt.

2.4.4 De bestaande fysieke toeristische infrastructuur zal verder ontwikkeld dienen te worden. Hierbij denken wij aan wandelroutes, ruiterpaden, fietsroutes langs de Waddenzeekering en cultuurroutes. Dit in combinatie met nieuwe of bestaande verblijfsaccommodaties, zoals het bekende bêd en brochje-concept.

2.4.5 De gemeente ontwikkelt hiertoe onder andere een fietsbeleid, afgestemd op de regiofunktie van Dokkum, voor scholieren, werknemers, consumenten en recreanten. Hiertoe worden zowel functionele als recreatieve fietspaden aangelegd, alsmede haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer.

2.4.6 De ChristenUnie wil het tijdelijk parkeerbeleid (binnenstad tot 11:00 en randparkeerplaatsen gratis) continuëren, maar vindt het realistisch dat ook de ondernemers naar gelang van het ondernemersbelang daar aan bijdragen.

3. Dongeradeel zorgt

3.1 Zorg

Visie van de ChristenUnie

Wij gaan voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van de samenleving.

Beleidspunten:

3.1.1 De ChristenUnie in Dongeradeel zal zich blijven inzetten voor de zwakkeren in de samenleving.

3.1.2 Preventief beleid, vroegtijdige signalering en waar nodig snelle inzet van hulpverlening is uitgangspunt. De ChristenUnie is van mening dat voorkomen van verslaving beter is dan genezen en wil daarom de nadruk leggen op preventie. Om maatschappelijke verloedering tegen te gaan is blijvende waakzaamheid en aandacht van ouders en begeleiders nodig. In het voorkomen en bestrijden van verslaving (aan met name alcohol en drugs) is voorlichting aan ouders en scholieren gewenst. Burgerinitiatieven als het "Vroegopstap Fonds" dienen gesteund te worden.

3.1.3 De ChristenUnie zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers. Hierin vervult de gemeente een regierol door religieuze gemeenschappen, dorpsbelangen, wijkraden en maatschappelijke organisaties daarbij te betrekken.

3.1.4 De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een ondersteuningsvraag in al zijn facetten wordt bekeken. Eén toegangspunt voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en waar mogelijk ook werk en inkomen is daarbij het ideaal.

3.1.5 De gemeente investeert vooral in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden en buren). De eigen kracht conferentie is hierbij een goed instrument.

3.1.6 In elk gezin dat hulp nodig heeft, wordt gewerkt met één plan en is één hulpverlener/regisseur eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie. De ChristenUnie steunt initiatieven uit de samenleving voor schuldhulpverlening, zoals het project schuldhulpmaatje.

3.1.7 Het bestrijden van armoede en het bevorderen van maatschappelijke participatie zijn voor de ChristenUnie belangrijke speerpunten in het gemeentelijke minimabeleid.

3.1.8 De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen en zelf hun ondersteuning kunnen inkopen. Dit stelt burgers beter in staat eigen regie te voeren (bijvoorbeeld een vouchersysteem voor de inkoop van dagbesteding) en vooral om te kunnen kiezen voor zorgverlening tegen acceptabele vergoeding, vanuit een identiteit die bij hen past.

3.1.9 Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. De ChristenUnie vindt dat een passende dagbesteding voor alle burgers een leefvoorwaarde is.

3.1.10 In het belang van het kind/gezin, zet de gemeente in op tijdige signalering en wordt het gebruik van laagdrempelige hulpverlening gestimuleerd. Daarvoor is nodig dat deze vormen van zorg dicht bij de mensen worden georganiseerd (dorp, wijk, school, consultatiebureaus).

3.1.11 Alcohol is niet alleen een jeugd/jongeren probleem. Ook veel ouderen gaan op een onverantwoorde manier met alcohol om. Daarom zal de ChristenUnie zich blijven inzetten om alcoholmisbruik tegen te gaan.

3.1.12 De ChristenUnie is voorstander van handhaving van de 0-optie m.b.t. ‘coffeeshops’. Dat betekent geen verkooppunten van drugs in de gemeente en handhaven van strenge controle op (illegale) drugshandel en gebruik.

3.1.13 De gemeente Dongeradeel onderzoekt samen met religieuze en maatschappelijke organisaties de mogelijkheden om te komen tot een inloophuis in Dokkum. Doel van dit inloophuis is sociaal en maatschappelijk zwakkeren op te vangen en te begeleiden en om hen in staat te stellen (weer) een normaal ‘sociaal’ leven op te bouwen. Deze doelstelling dient gestalte te krijgen in een sfeer, waarbij koffie en aandacht geschonken wordt.

3.1.14 De ChristenUnie wil zich inzetten voor een veilige buurt en voor waardigheid en integriteit van alle mensen en is principieel tegen prostitutie.

3.1.15 De ChristenUnie is van mening dat bij het behandelen van jeugdproblematiek naast de gemeente en de jeugd, ook de ouders en het jeugdparlement betrokken dienen te worden. Een positieve grondhouding is daarbij voor alle partijen een vereiste.

3.1.16 Leer- Werkbedrijf NoardEast Fryslân (NEF) biedt aan een kwetsbare groep mensen in Noordoost Friesland werkgelegenheid en een waardevolle levensvulling. De gemeente bewaakt bij de uitvoering van de Participatiewet de juiste balans tussen sociale en bedrijfseconomische doelstellingen. De effecten van deze nieuwe wet voor mensen met een arbeidsbeperking worden door de gemeente jaarlijks gemonitoord.

3.2 Onderwijs, kunst en cultuur

Visie van de ChristenUnie

Kunst en cultuur binden mensen samen. Ook jongeren kunnen zich door middel van kunst op een positieve manier uiten, culturele verschillen leren respecteren en hun gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. De ChristenUnie zet zich in voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs op het platteland en behoud van de kleine scholen in de dorpen.

Beleidspunten:

3.2.1 De ChristenUnie is van mening dat kunst en cultuur ‘van de burger’ dienen te zijn en dat de gemeente daarbij een stimulerende en faciliterende rol vervult. Eigen bijdragen en eigen (financieel haalbare) initiatieven zijn het uitgangspunt.

3.2.2 De ChristenUnie vindt dat we trots mogen zijn op ons cultuurhistorisch erfgoed. De vele waardevolle monumenten (gebouwen, kerken, dorpsgezichten, cultuurlandschappen) kunnen onder andere met behulp van de nieuwe media toeristische trekpleisters worden.

3.2.3 De ChristenUnie is van mening dat het verenigingsleven (amateurtoneel, zang- en muziekverenigingen, openluchtspelen en andere culturele activiteiten) gestimuleerd en beschermd moet worden.

3.2.4 Inzet van vrijwilligers dient krachtig gestimuleerd te worden.

3.2.5 De ChristenUnie is tegen cultuuruitingen waarin Gods Naam en eer in de openbare ruimte wordt aangetast.

3.2.6 De ChristenUnie zet zich waar mogelijk in voor het behoud van de kleine scholen op de dorpen.

3.2.7 Met het oog op de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en behoud van het Frysk als belangrijk cultuurgoed steunt de ChristenUnie uitbreiding van het netwerk van drietalige scholen (F/N/E) in Dongeradeel.

3.2.8 De Fryske taal is foar in protte bewenners fan Dongeradiel de memmetaal. Boargers moatte yn it kontakt mei de gemeente oeral yn it Frysk te plak kinne. Dêrnjonken is it wichtich ús taal ek yn it amtlik ferkear sa folle mooglik te brûken. Oplieding fan amtners yn de Fryske taal moat dan ek in punt fan omtinken foar de gemeente wêze.

3.3 Sport

Visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie heeft een positieve kijk op sport. Het sportbeleid dient gericht te zijn op sportbeoefening door velen (breedtesport) met bijzondere aandacht voor jongeren en mensen met een handicap. De ChristenUnie wil dat iedere burger, ongeacht etnische herkomst of inkomen, juist in een participatiesamenleving aan sportbeoefening kan participeren. Sport bevordert de volksgezondheid, draagt bij aan individuele ontplooiing en versterkt de saamhorigheid. Sport vormt mede van jongs af aan normen en waarden. Sportdeelname voorkomt criminaliteit en bevordert de sociale integratie.

Beleidspunten:

3.3.1 De ChristenUnie is van mening dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn, van jong tot oud, man of vrouw, zonder of met een beperking, rijk of arm. Bij eventuele problemen van financiële aard (contributie, kleding e.d.) vindt de ChristenUnie dat de gemeente hiertoe in overleg met de sportverenigingen beleid dient te ontwikkelen.

3.3.2 De ChristenUnie is voorstander van het aanmoedigen van sportbeoefening, bijvoorbeeld door samenwerking tussen scholen en sportclubs te bevorderen. Dit kan door sportverenigingen te betrekken bij lichamelijke opvoeding op basisscholen.

3.3.3 Om sport mogelijk te maken, zijn goede voorzieningen nodig. De gemeente heeft hierbij als taak bij te dragen aan de financiering ervan en toe te zien op de kwaliteit en veiligheid.

3.3.4 De ChristenUnie zet ook in op laagdrempelige voorzieningen, waar iedereen gebruik van kan maken. Naast velden en zalen kan men denken aan trapveldjes in de buurt.

3.3.5 Recreatieve buitensporten (wandelen, fietsen, skeeleren, kanoën, paardrijden, enz.) dienen verder ontwikkeld te worden door het aanleggen van regionale routes en goede voorzieningen, zoals rustplaatsen en veilige oversteekplaatsen.

3.3.6 De ChristenUnie is voorstander van sportstimulering door simpele maatregelen, zoals het financieel mogelijk maken van regelmatig gratis ‘snuffeltrainingen’ bij alle sportverenigingen in onze gemeente.

 

4 Dongeradeel vernieuwt

Visie van de ChristenUnie In een goed functionerende gemeente is sprake van een gezonde samenwerking tussen een dienstbare overheid en zich verantwoordelijk voelende burgers, instellingen en organisaties. In onze visie kan de gemeentelijke overheid veel verantwoordelijkheid geven aan burgers, organisaties en bedrijven. De gemeente blijft daarbij altijd beschikbaar en betrokken en ondersteunt waar nodig. De gemeente hoort dicht bij haar burgers te staan om zo voeling te houden met wat er leeft onder de inwoners.

Beleidspunten:

4.1 De ChristenUnie vindt dat de dorpen en wijken een belangrijke gesprekspartner zijn voor de gemeente en daarom kan deze relatie beter ontwikkeld worden. Veel zaken die te maken hebben met wonen, werken en welzijn kunnen daardoor sneller opgepakt en aangepakt worden. Waar mogelijk wordt een dorpen en wijkenbudget ingezet die de eigen kracht van de burgers verder kan stimuleren.

4.2 De ChristenUnie realiseert zich dat het soms moeilijk is om jongeren en (jong) volwassenen te betrekken bij en actief deel te laten nemen aan de samenleving. Dat vormt een extra uitdaging om samen met deze jongeren en (jong)volwassenen te zoeken naar voor hen aansprekende mogelijkheden. Jongeren worden actief betrokken bij beleid wat hen raakt en dragen bij aan de participatiesamenleving.

4.3 Goede communicatie met de gemeente is belangrijk voor de burgers. Naast de vertrouwde middelen als brief en telefoon, zijn er tegenwoordig veel digitale mogelijkheden. Publieksvriendelijkheid, een vlotte (re)actie en afhandeling in een transparante structuur horen daarbij uitgangspunt te zijn.

4.4 De ChristenUnie hecht ook veel belang aan een volledige baliefunctie in Dokkum en waar mogelijk via voortschrijdende digitale communicatie mogelijkheden in verschillende dorpen. Bij een verdergaande samenwerking of fusie zal die goede bereikbaarheid gewaarborgd moeten blijven.

4.5 De ChristenUnie is van mening dat, nu er als gevolg van decentralisatie steeds meer zorgtaken bij de gemeente worden ondergebracht, de gemeente Dongeradeel een actieve rol dient te vervullen richting religieuze gemeenschappen en maatschappelijke organisaties. Mede in het licht van de participatiewetgeving kunnen gemeenten en gemeenschappen/organisaties elkaar versterken.

4.6 Vergaderingen, werkoverleggen, hei- en brainstormsessies, etc. dienen op voorhand plaats te vinden binnen de muren van het gemeentekantoor.

5. Dongeradeel in euro’s

Visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie is zich bewust van een verantwoord beheer van de financiële middelen van de gemeente Dongeradeel. Bij de besteding van de beschikbare gemeenschapsgelden zal, rekening houdend met economische ontwikkelingen, voortdurend een afweging gemaakt moeten worden tussen kosten en baten.

Beleidspunten:

 5.1 De ChristenUnie zal er op toezien, dat bij de vaststelling van de tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB), de inflatieontwikkeling als uitgangspunt wordt genomen.

5.2 De ChristenUnie is van mening, dat bij de vaststelling van de overige lasten (rioolheffing, afvalstoffenheffing en diverse leges), die doorberekend worden aan de inwoners van de gemeente, de kostendekkendheid als uitgangspunt dient te worden genomen.

5.3 De ChristenUnie is voorstander van het afschaffen van die leges, waarvan de lak duurder is dan de brief.

5.4 Het tarief toeristenbelasting kan de komende vier jaar in ieder geval met 30% worden verhoogd.

5.5 De ChristenUnie is van mening dat de gemeente Dongeradeel zich voortdurend zal moeten bezinnen op haar kerntaken, welke passen bij de door de gemeente vastgestelde (of nog vast te stellen) strategische visie voor de komende 15 jaar. Naast economische en sociale belangen spelen financiële belangen een grote rol. Bij het maken van keuzes dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:

- het financiële beleid van de gemeente dient binnen de wettelijke kaders te worden uitgevoerd;
- de (meerjaren)begroting dient sluitend te zijn;
- het eigen vermogen dient een zodanig volume te hebben dat tegenvallers in de exploitatie kunnen worden opgevangen;
- bij het vaststellen van de risico’s die de gemeente loopt bij het aangaan van verplichtingen, dienen ook beleidsmaatregelen getroffen te worden, waarbij aangegeven wordt wat de gemeente doet om dit risico te beheersen dan wel te monitoren;
- het aankoopbeleid van de gemeente dient er op gericht te zijn om waar mogelijk, binnen de wettelijke kaders, goederen en diensten af te nemen van bedrijven en/of instellingen binnen de eigen gemeente.

5.6 De ChristenUnie is kritisch op inhuur van derden.

Hoofdstukken

Samenvatting

Download verkiezingsprogramma